دریچه خطی اسلوت قوس دار

    دریچه خطی اسلوت  جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت کاربری های دریچه برای طول های بلند نمایی بسیار زیبا قابل استفاده در جلوزن و مکش فن کویل ها   عموما اين نوع دريچه ها، جهت مصارف گرمايشي و سرمايشي مورد استفاده قرار مي گيرند و کاربرد آنها هم در دمش هوا بوده هم...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه خطی اسلوت

    دریچه خطی اسلوت  جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت کاربری های دریچه برای طول های بلند نمایی بسیار زیبا قابل استفاده در جلوزن و مکش فن کویل ها   عموما اين نوع دريچه ها، جهت مصارف گرمايشي و سرمايشي مورد استفاده قرار مي گيرند و کاربرد آنها هم در دمش هوا بوده هم...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه خطی تی پهن محدب

    دریچه خطی تی پهن محدب  جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت کاربری های دریچه برای طول های بلند نمایی بسیار زیبا قابل استفاده در جلوزن و مکش فن کویل ها   عموما اين نوع دريچه ها، جهت مصارف گرمايشي و سرمايشي مورد استفاده قرار مي گيرند و کاربرد آنها هم در دمش هوا بوده هم...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه خطی تی پهن تخت

    دریچه خطی تی پهن تخت  جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت کاربری های دریچه برای طول های بلند نمایی بسیار زیبا قابل استفاده در جلوزن و مکش فن کویل ها   عموما اين نوع دريچه ها، جهت مصارف گرمايشي و سرمايشي مورد استفاده قرار مي گيرند و کاربرد آنها هم در دمش هوا بوده ه...
توسط :
دیدگاه : 0