دریچه سقفی چهار طرفه مربعی مدل 3

  دریچه سقفی چهار طرفه مربعی مدل 3    قابلیت دریچه سقفـی  : توزیع هوا به صورت یک طرفه ، دوطرفه ، دوطرفه کنجی، سه طرفه و چهار طرفه ساخته شده از پروفیل آلومینیوم امکان استفاده از انواع دمپر جهت کنترل هوا دهی مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز افت فشار متوسط قا...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه سقفی چهار طرفه مربعی مدل 2

  دریچه سقفی چهار طرفه مربعی مدل 2    قابلیت دریچه سقفـی  : توزیع هوا به صورت یک طرفه ، دوطرفه ، دوطرفه کنجی، سه طرفه و چهار طرفه ساخته شده از پروفیل آلومینیوم امکان استفاده از انواع دمپر جهت کنترل هوا دهی مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز افت فشار متوسط قا...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه سقفی چهار طرفه مربعی مدل 1 دمپر دار

  دریچه سقفی چهار طرفه مربعی مدل 1 دمپر دار    قابلیت دریچه سقفـی  : توزیع هوا به صورت یک طرفه ، دوطرفه ، دوطرفه کنجی، سه طرفه و چهار طرفه ساخته شده از پروفیل آلومینیوم امکان استفاده از انواع دمپر جهت کنترل هوا دهی مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز افت ...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه سقفی چهار طرفه مربعی مدل1

  دریچه سقفی چهار طرفه مربعی مدل1    قابلیت دریچه سقفـی  : توزیع هوا به صورت یک طرفه ، دوطرفه ، دوطرفه کنجی، سه طرفه و چهار طرفه ساخته شده از پروفیل آلومینیوم امکان استفاده از انواع دمپر جهت کنترل هوا دهی مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز افت فشار متوسط ق...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه سقفی سه طرفه

  دریچه سقفی سه طرفه    قابلیت دریچه سقفـی  : توزیع هوا به صورت یک طرفه ، دوطرفه ، دوطرفه کنجی، سه طرفه و چهار طرفه ساخته شده از پروفیل آلومینیوم امکان استفاده از انواع دمپر جهت کنترل هوا دهی مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز افت فشار متوسط قابل استفاده در رف...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه سقفی دو طرفه

  دریچه سقفی دو طرفه    قابلیت دریچه سقفـی  : توزیع هوا به صورت یک طرفه ، دوطرفه ، دوطرفه کنجی، سه طرفه و چهار طرفه ساخته شده از پروفیل آلومینیوم امکان استفاده از انواع دمپر جهت کنترل هوا دهی مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز افت فشار متوسط قابل استفاده در رف...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه سقفی دو طرفه کنجی

  دریچه سقفی دو طرفه کنجی    قابلیت دریچه سقفـی  : توزیع هوا به صورت یک طرفه ، دوطرفه ، دوطرفه کنجی، سه طرفه و چهار طرفه ساخته شده از پروفیل آلومینیوم امکان استفاده از انواع دمپر جهت کنترل هوا دهی مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز افت فشار متوسط قابل استفاده در...
توسط :
دیدگاه : 0