درب شوت زباله

  درب  شوت زباله  درب های دسترسی  به منظور دسترسی آســان جهـت سرویس های دوره ای دستگاه هایی نظیر فن کوئل، یونیت ها ، داکت اسپیلیت ها و… که عمدتا بر روی سقوف نمایانند، دریچه های بــازدید درب گــونه ای هـمــگون با معـماری داخلی تولید می گردد که با برخورداری از روزنه هایی...
توسط :
دیدگاه : 0

درب بازدید طرح شوت زباله

  درب بازدید  طرح شوت زباله  درب های دسترسی  به منظور دسترسی آســان جهـت سرویس های دوره ای دستگاه هایی نظیر فن کوئل، یونیت ها ، داکت اسپیلیت ها و… که عمدتا بر روی سقوف نمایانند، دریچه های بــازدید درب گــونه ای هـمــگون با معـماری داخلی تولید می گردد که با برخورداری از...
توسط :
دیدگاه : 0

درب بازدید با دو درب بازشو مدل 2

  درب بازدید خطی زاویه دار با توری  درب های دسترسی  به منظور دسترسی آســان جهـت سرویس های دوره ای دستگاه هایی نظیر فن کوئل، یونیت ها ، داکت اسپیلیت ها و… که عمدتا بر روی سقوف نمایانند، دریچه های بــازدید درب گــونه ای هـمــگون با معـماری داخلی تولید می گردد...
توسط :
دیدگاه : 0

درب بازدید با دو درب بازشو مدل 1

  درب بازدید خطی زاویه دار با توری  درب های دسترسی  به منظور دسترسی آســان جهـت سرویس های دوره ای دستگاه هایی نظیر فن کوئل، یونیت ها ، داکت اسپیلیت ها و… که عمدتا بر روی سقوف نمایانند، دریچه های بــازدید درب گــونه ای هـمــگون با معـماری داخلی تولید می گردد...
توسط :
دیدگاه : 0
12