دریچه تایلی گرد تخت

  دریچه تایلی گرد تخت  دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محترم عرضه می گردد...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی مشبک گرد

  دریچه تایلی مشبک  گرد  دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محترم عرض...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی خطی چهار طرفه خورشیدی

  دریچه تایلی خطی چهار طرفه خورشیدی  دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محتر...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی خطی چهار طرفه

  دریچه تایلی خطی چهار طرفه  دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محترم عرضه م...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی مشبک چهار طرفه

  دریچه تایلی مشبک چهار طرفه  دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محترم عرضه می...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی مشبک

  دریچه تایلی مشبک  دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محترم عرضه می گ...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی چهار طرفه لوزی

  دریچه تایلی چهار طرفه لوزی  دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محترم عرضه می...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی چهار طرفه مربعی مدل 3

  دریچه تایلی چهار طرفه مربعی مدل 3 دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محت...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی چهار طرفه مربعی مدل 1 دمپر دار

  دریچه تایلی چهار طرفه مربعی مدل 2 دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محت...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه تایلی چهار طرفه مربعی مدل 2

  دریچه تایلی چهار طرفه مربعی مدل 2 دریچه های تایلی این دریچه ها در ابعاد مربعی ۶۰ سانتی متری تولید شده و مناسب جهت استفاده در سقف های کاذب (تایلی) می باشند . دریچه های تایلی ساخت این موسسه در انواع متنوع دریچه های سقفی چهار گوش و گرد و نیز دریچه های اسلوت به مشتریان محت...
توسط :
دیدگاه : 0
12