دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در عرض آلومینیومی

   دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید  قوس به داخل در عرض آلومینیومی جهت توزیع هوا جهت مکش هوا دارای دمپر جهت کنترل هوا قابل تنظیم در همه  طول قابل نصب بروی دیوار های قوس دار   لازم به  ذکر است برای ساخت این دریچه ها یا باید مشخصات قوس را دقیقا اعلام نموده و یا ا...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در طول آلومینیومی

   دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در طول آلومینیومی جهت توزیع هوا جهت مکش هوا دارای دمپر جهت کنترل هوا قابل تنظیم در همه  طول قابل نصب بروی دیوار های قوس دار   لازم به  ذکر است برای ساخت این دریچه ها یا باید مشخصات قوس را دقیقا اعلام نموده و یا ...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدیدقوس به بیرون در طول آلومینیومی

   دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدیدقوس به بیرون در طول آلومینیومی جهت توزیع هوا جهت مکش هوا دارای دمپر جهت کنترل هوا قابل تنظیم در همه  طول قابل نصب بروی دیوار های قوس دار   لازم به  ذکر است برای ساخت این دریچه ها یا باید مشخصات قوس را دقیقا اعلام نموده و یا ...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در عرض آهنی

   دریچه دیواری  پره ایر فویلی با دمپر جدید  قوس به داخل در عرض آهنی جهت توزیع هوا جهت مکش هوا دارای دمپر جهت کنترل هوا قابل تنظیم در همه  طول قابل نصب بروی دیوار های قوس دار   لازم به  ذکر است برای ساخت این دریچه ها یا باید مشخصات قوس را دقیقا اعلام نموده و یا از دیوار...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در طول آهنی

   دریچه دیواری  پره ایر فویلی با دمپر جدید  قوس به بیرون در طول آهنی جهت توزیع هوا جهت مکش هوا دارای دمپر جهت کنترل هوا قابل تنظیم در همه  طول قابل نصب بروی دیوار های قوس دار   لازم به  ذکر است برای ساخت این دریچه ها یا باید مشخصات قوس را دقیقا اعلام نموده و ...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به بیرون در طول آهنی

   دریچه دیواری  پره ایر فویلی با دمپر جدید  قوس به بیرون در طول آهنی جهت توزیع هوا جهت مکش هوا دارای دمپر جهت کنترل هوا قابل تنظیم در همه  طول قابل نصب بروی دیوار های قوس دار   لازم به  ذکر است برای ساخت این دریچه ها یا باید مشخصات قوس را دقیقا اعلام نموده و ...
توسط :
دیدگاه : 0